Privacy verklaring

Clifford Chance – 06.04.2018
Vertrouwelijk

Coca-Cola Nederland

Privacyverklaring van toepassing op het platform www.vier90jaar.nl

LAATST HERZIEN: 15.05.2018

Inhoudsopgave

 • 1. Privacyverklaring
 • 2. Persoonsgegevens
 • 2. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen
 • 2. Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken
 • 4. Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?
 • 4. Websites van derden
 • 4. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?
 • 5. Registratie voor het evenement: minimaal 18+
 • 5. De bewaartermijnen van uw Persoonsgegevens
 • 5. Toepasselijk recht
 • 5. Updates van deze Privacyverklaring

1. Privacyverklaring

 • The Coca-Cola Company en zijn aangesloten ondernemingen zijn bezorgd over privacykwesties en willen graag dat u weet hoe zij gegevens die direct of indirect betrekking hebben op u als persoon ('Persoonsgegevens') verzamelen, gebruiken en verstrekken.
 • Deze privacyverklaring (hierna: de 'Privacyverklaring') beschrijft hoe NV Coca-Cola Services SA, een bedrijf dat is gevestigd aan Chaussée de Mons 1424, 1070 Brussel (hierna: 'we', 'onze' en 'ons') uw Persoonsgegevens verwerkt die zijn verzameld met betrekking tot de website www.vier90jaar.nl  (hierna: de 'Website'). De Website is het online platform zodat geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor het evenement en activiteiten betreffende het jubileum van Coca-Cola en het Olympisch Stadion op zaterdag 23 juni 2018 in het Olympisch Stadion in Amsterdam.  
 • Deze Privacyverklaring beschrijft met name de soorten Persoonsgegevens die we van u verzamelen, hoe we deze gebruiken, met wie we uw Persoonsgegevens delen (en waar deze organisaties zijn gevestigd), hoe lang we de gegevens bewaren en de keuzes die u hebt met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Ook beschrijven we de maatregelen die we nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen en vertellen we u hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.
 • U kunt deze Privacyverklaring lezen (i) tijdens registratie op de Website www.vier90jaar.nl, door te klikken op de link die u op dat moment wordt verstrekt [en (ii) na registratie, door te klikken op een link met de naam 'Privacyverklaring' onderaan elke pagina van de Website]. Lees deze Privacyverklaring aandachtig door.

2. Persoonsgegevens

a. Persoonlijke Informatie
Indien u een geregistreerd gebruiker bent, worden onderstaande Persoonsgegevens gekoppeld aan de gegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de Privacyverklaring bij Registratie.
We verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

 • naam
 • e-mailadres
 • persoonsgegevens over uw registratie voor dit evenement (bijv. datum en tijdstip van registratie voor het evenement).

De volgende gegevens worden niet door ons verzameld en verwerkt:
b. 'Gevoelige Gegevens', d.w.z. Persoonsgegevens die verband houden met gevoelige aspecten zoals:

 • ras of etnische afkomst
 • politieke opvattingen
 • godsdienstige of andere overtuiging
 • gezondheid of medische aandoeningen
 • criminele antecedenten
 • vakbondslidmaatschap
 • seksuele gerichtheid.

We vragen u ons geen Gevoelige Gegevens te sturen of te verstrekken via of op de Website of anderszins.

3. Hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen uw Persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Via de Website: we verzamelen uw Persoonsgegevens via de Website, wanneer u zich aanmeldt voor het evenement op zaterdag 23 juni 2018 in het Olympisch Stadion.

Voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden combineren we uw Persoonsgegevens die worden verzameld via de Website.

4. Hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. Looptijd van evenement op 23 juni 2018:

 • We kunnen uw profielinformatie en Persoonsgegevens in verband met uw deelname aan het evenement op 23 juni 2018 gebruiken voor zover dat nodig is voor activiteiten tijdens het evenement waaraan u eventueel deelneemt (bijv. om u e-mails ter herinnering te kunnen sturen of uw Persoonsgegevens door te geven aan partners die zorgen voor de uitvoering).

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op de uitvoering van de betreffende actievoorwaarden.

b. Reageren op uw informatieverzoeken:

 • Om te reageren op uw informatieverzoeken, klachten, vragen en suggesties over de actie of vergelijkbare activiteiten, die u ons stuurt via communicatiekanalen.

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om informatieverzoeken, klachten, vragen en suggesties van klanten over de actie of andere vergelijkbare activiteiten afdoende en tijdig af te handelen, en om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan onze wettelijke verplichtingen in verband met het organiseren van acties en vergelijkbare activiteiten.

c. Annulering van het evenement:

 • Om u op de hoogte te houden van annulering van het evenement

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens om u informatie te verstrekken over annulering van het evenement is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om u ruimschoots op tijd te informeren over de inwerkingtreding van die wijzigingen.

d. Verbetering van de werking van onze activiteiten tijdens het evenement:

 • We kunnen uw profielinformatie en Persoonsgegevens in verband met uw deelname aan activiteiten tijdens het evenement gebruiken om de werking van onze activiteiten te verbeteren.

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang de werking van onze acties te verbeteren.

e. Wettelijke verplichtingen:

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, gerechtelijke procedures of overheidsbevelen waaronder mogelijk ook bevelen van overheidsinstanties en overheden buiten uw woonland, wanneer we van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om dit te doen en wanneer het verstrekken van uw Persoonsgegevens nodig is om te voldoen aan genoemde wettelijke verplichtingen, procedures of overheidsbevelen.

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op onze wettelijke verplichtingen.

f. Bescherming van onze belangen:

 • Voor het handhaven van onze voorwaarden, het rechtmatig beschermen van onze activiteiten of die van onze aangesloten ondernemingen, het rechtmatig beschermen van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of die van onze aangesloten ondernemingen, en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of eventuele schade die we lijden te beperken.

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens voor dit doel is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang onze organisatie te beschermen.

g. Opsporen van fraude

 • We kunnen uw profielinformatie en Persoonsgegevens in verband met uw deelname aan acties gebruiken om vast te stellen of er frauduleuze handelingen worden verricht in het kader van een bepaalde actie.

  Juridische grondslag voor verwerking: Het verwerken van uw Persoonsgegevens ten behoeve van het opsporen van fraude is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang onze organisatie te beschermen tegen fraude.

5. Aan wie worden uw Persoonsgegevens verstrekt?

Uw Persoonlijke Informatie wordt verstrekt aan de volgende ontvangers:

 • Coca-Cola Nederland BV en Coopr B.V. die ons helpt bij het organiseren van dit evenement op 23 juni 2018  
 • Made by Johan heeft toegang tot uw gegevens om hun diensten (het ontwikkelen van de website en het verzorgen van de hosting) te kunnen leveren.
 • Coopr B.V. dat ons online platform beheert, van waaruit de registratie voor dit evenement wordt beheerd.

6. Websites van derden

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden die een website exploiteren achter een link op de Website. Het opnemen van een link naar een andere website op de Website betekent niet dat wij of onze aangesloten ondernemingen goedkeuring geven aan de website achter de link.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens, hoe kunt u deze uitoefenen en hoe kunt u contact met ons opnemen?

a. Uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens

Met betrekking tot onze verwerking van uw Persoonsgegevens als beschreven in deze Privacyverklaring, hebt u het recht:

 • een kopie te ontvangen van Persoonsgegevens die we over u houden;
 • van ons te verlangen dat we onjuiste Persoonsgegevens actualiseren of corrigeren, of onvolledige Persoonsgegevens volledig maken;
 • te verlangen dat we stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens ter verbetering van onze acties en Website-toepassingen.

Ook hebt u, in bepaalde omstandigheden, het recht:

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • van ons te verlangen uw Persoonsgegevens te verwijderen;
 • onze verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken;
 • en van ons te verlangen bepaalde Persoonsgegevens van u aan u door te sturen of deze door te (laten) geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

b. Het uitoefenen van uw rechten

Indien u (een van) bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u op een van onderstaande manieren contact met ons opnemen.

 • U kunt een e-mail sturen naar het volgende adres: cocacolanl@coca-cola.com
 • U kunt ons telefonisch bereiken op: 0800-262 226 52
 • U kunt een brief sturen naar het volgende postadres:
  Coca-Cola Nederland B.V.
  Watermanweg 30, 3067 GG Rotterdam

Geef duidelijk aan welke informatie wij moeten herzien of wijzigen.

c. Het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit (met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan), indien u van mening bent dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die een inbreuk oplevert van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU, nr. 2016/679 van 27 april 2016.

8. Registratie voor het evenement: minimaal 18+

De Sites zijn gericht op personen van 18 jaar en ouder, waarbij tot 18 jaar toestemming van de ouders nodig is. We vragen personen jonger dan 18 jaar geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Site. We behouden ons het recht voor om te allen tijde bewijs te vragen van de ouderlijke toestemming om het verwerken van Persoonsgegevens met betrekking tot minderjarigen mogelijk te maken.

9. De bewaartermijnen van uw Persoonsgegevens

Het is onze bedoeling uw Persoonsgegevens juist en actueel te houden. We zullen de Persoonsgegevens die we over u houden verwijderen wanneer we deze niet langer nodig hebben.
We zullen uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de gehele looptijd van  het evenement waaraan u deelneemt, met inachtneming van de wettelijk verplichte bewaartermijn en verjaringstermijnen. Uw gegevens worden gewist na 30 juni 2018.

10. Toepasselijk recht

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door, en dient te worden uitgelegd naar, Nederlands recht.

11. Updates van deze Privacyverklaring

 • U kunt zien wanneer deze Privacyverklaring het laatst is gewijzigd via de optie 'LAATST HERZIEN' bovenaan deze pagina
 • Alle voorgenomen wijzigingen van deze Privacyverklaring zullen ruimschoots voordat de wijzigingen van kracht worden aan u worden gecommuniceerd.

U kunt deze Privacyverklaring (en herziene versies daarvan) afdrukken of downloaden, of op andere wijze een exemplaar bewaren, voor uw administratie.

Auteursrecht 2018 The Coca-Cola Company. Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer

Coca-Cola hecht waarde aan het vrijwaren van kinderen en jongeren tot 13 jaar als het gaat om marketing voor haar producten. Tijdens de open dag vieren we 90 jaar historie in Nederland, daar zijn onze producten, oude beelden en bijvoorbeeld collectors items onlosmakelijk aan verbonden. Families met kinderen jonger dan 13 jaar zijn welkom tijdens de open dag met het Olympisch Stadion. We willen hen echter wel wijzen op de aanwezigheid van onze producten. Er is geen specifiek entertainment gericht op kinderen aanwezig. Meer informatie over deze policy van Coca-Cola vind je hier: www.cocacolanederland.nl

#vier90jaar

90 jaar: kom het vieren!

Het Olympisch Stadion en Coca-Cola Nederland bestaan dit jaar allebei 90 jaar. Dat willen we met alle fans vieren op zaterdag 23 juni. Iedereen is welkom op dit zomerse feest vol bijzondere activiteiten. Ervaar de glorie van toen met de fun van nu. Dit feest wil je voor geen goud, zilver of brons missen. Meld je (gratis) aan voordat het vol is!

Wat is er te doen?
Time-table

Wil je niks missen? We hebben alle activiteiten samengevat in een overzichtelijk schema. Hier vind je precies hoe laat welke activiteit plaatsvindt.

Plattegrond

Wil je geen activiteit missen? Met deze plattegrond zie je in combinatie met het programma meteen waar alles is en hoe laat.

Aanmelden

Iedereen is welkom. Geef hieronder aan met hoeveel mensen je naar het Olympisch Stadion toe komt. Zo kunnen wij rekening houden met o.a. de grootte van de taart! Optioneel (en dus niet verplicht): Als je het leuk vindt om deel te nemen aan één van de activiteiten, dan kun je dat hier rechtsonder aangeven. Je kunt je voor maximaal 2 activiteiten aanmelden. Voor het onderdeel Kunst of Kitsch dien je een goede beschrijving en een foto toe te voegen van jouw item.

Voor- en achternaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Aantal personen *
Waarvan kinderen *
Programma 1 (niet verplicht)
Kies een tijd
Aantal personen
Programma 2 (niet verplicht)
Kies een tijd
Aantal personen
Voorwaarden *
Ik ga akkoord met de Privacy verklaring en heb de Disclaimer gelezen.
Olympisch Stadion

Eens Olympisch, altijd Olympisch. Sinds de Olympische Spelen van 1928 is het Olympisch Stadion een opvallend icoon waar vele sport- en culturele herinneringen gekoesterd worden. Het monumentale gebouw is in 2000 grondig gerenoveerd. Sinds de heropening vinden er weer tal van activiteiten en evenementen plaats, passend bij de kernwaarden waar het Olympisch Stadion voor staat: persoonlijk, authentiek, stijlvol en verrassend. Op 23 juni kun je alles zelf van dichtbij zien en meemaken.

Coca-Cola

Coca-Cola kwam in 1928 naar Nederland, maar het begon allemaal eerder in de VS. Daar experimenteerde Dr. John S. Pemberton met plantenextracten achter zijn drogisterij in Atlanta. Deze siroop gemengd met koolzuurhoudend water, werd in het begin voor 5 cent per glas verkocht. Het bruine, bubbelende drankje dat later de wereld veroverde is inmiddels al 90 jaar verkrijgbaar in Nederland.

Praktische informatie

Het 90-jarig jubileumfeest van het Olympisch Stadion en Coca-Cola Nederland is op zaterdag 23 juni van 11:00 – 15:00 uur. Het feest is in het Olympisch Stadion zelf, in Amsterdam. De entree en deelname aan activiteiten is gratis. Voor sommige events moet je je van tevoren aanmelden. Bij binnenkomst krijg je twee muntjes: voor koffie, thee of een verfrissend drankje en een lekker stukje taart. Voor de overige consumpties betaal je zelf.

Zaterdag 23 juni 2018
11:00 uur einde: 15:00 uur
Olympisch Stadion Hoofdentree, 1076 DE Amsterdam
coca-cola@coopr.nl (voor vragen rondom het event)